De Sint-Annakerk is sinds 1980 beschermd
Sint-Annakerk, Bogaardenstraat, Oud-Heverlee, Belgium
Sint-Annakerk van Oud-Heverlee - Varia kerkOudHeverlee - Carolien Coenen
Creative Commons License